Pogge, Thomas. 2021. “Welcome to Journal Academics Stand Against Poverty”. Journal of Academics Stand Against Poverty 1 (1):01-23. https://doi.org/10.5281/zenodo.8069381.